Vairāk informācijas
Ražotājs BODE Chemie GmbH, Vācija
Cena:
2,06€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Sterillium® izmanto kā lietošanai gatavu, spirtu saturošu plaukstās ieberzējamu izstrādājumu, lai novērstu infekcijas visās veselības aprūpes un rūpniecības nozarēs, kurās ir svarīgi higiēnas apstākļi, kā arī mājas apstākļos un ceļojot.

500 ml pudelei ir pieejams dozators, kas jāiegādājas atsevišķi.

 
     Bīstami!
 

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017