Vairāk informācijas
Ražotājs Ecolab Europe GmbH, ES
Cena:
39,00€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Skinsept Pur, ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, punkcijām un operācijām, neiekrāsots. Līdzeklis paredzēts tikai ārīgai lietošanai.

 
     Bīstami!
 

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017