Vairāk informācijas
Ražotājs Ecolab Europe GmbH, ES
Tilpums 1 litrs
Cena:
9,41€
(ieskaitot PVN)
Sazinies ar mums

Lieto, lai dezinficētu ādu pirms operācijas, injekcijas, punkcijas, asins paraugu  ņemšanas un vakcinācijas (krāsains, nesatur jodu).

 
     Bīstami!
 

H225 Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H336 Var izraisīt miegainību vai reiboņus.

Lietojiet biocīdus uzmanīgi. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un informāciju par biocīdu.

Vairāk informācijas: Produkta apraksts,   Drošības datu lapa.

© 2017